IQOS Care plus

 

Opšti uslovi učća u programu IQOS CARE PLUS

Poslednje ažuriranje: [9.5.2019]

 

1.   Primena opštih uslova/podobnosti

1.1 Opšti uslovi (u daljem tekstu: Opšti uslovi) važe i regulišu Vaše učešće u programu IQOS CARE PLUS (u daljem tekstu: IQOS Care Plus). Opšte uslove treba pažljivo pročitati budući da utiču na Vaša zakonska prava i regulišu prirodu Vaših odnosa sa kompanijom Philip Morris Operations A.D. Niš, 18000 Niš, Bulevar 12. februar 74 (u daljem tekstu: „PMOP”).

1.2 Bićete podoban kandidat za članstvo u programu IQOS Care Plus samo ukoliko: 

(i) jeste odrastao pušač ili korisnik IQOS uređaja, koji ima više od 18 godina i registrovani ste u našoj IQOS bazi podataka; i 

(ii) Vaše glavno prebivalište nalazi se u državi u kojoj je dostupan program IQOS Care Plus.

1.3 Da biste učestvovali u programu IQOS Care Plus, morate da registrujete podoban uređaj, kao što je opisano u odeljku 2.1. (u daljem tekstu: „Uređaj”), u našoj bazi podataka putem veb-sajta iqos.com, korisničkog centra, pošte, IQOS coach-a, ili u IQOS prodavnici koja učestvuje  u programu.

1.4 Prijavljivanjem za program IQOS Care Plus klikom na dugme „Saglasan/-na sam” („I Agree”) ili na slično dugme, registracijom za program IQOS Care Plus putem korisničkog centra, pošte, IQOS coach-a, IQOS prodavnice koja učestvuje u programu ili korišćenjem programa IQOS Care Plus na drugi način, saglasni ste da Vas obavezuju Opšti uslovi. Slično tome, ukoliko registrujete drugi uređaj ili ukoliko dođe do izmene Opštih uslova, nakon čega ćete koristiti program IQOS Care Plus, saglasni ste sa Opštim uslovima. Prihvatanje Opštih uslova odigrava se u državi Vašeg registrovanog boravka u skladu sa našom IQOS bazom podataka.

1.5 Ukoliko niste saglasni sa Opštim uslovima ili iste ne možete ispoštovati, neće Vam biti dozvoljeno da koristite program IQOS Care Plus.

1.6 Nisu dozvoljene izmene Opštih uslova sa Vaše strane, osim ukoliko kompanija PMOP ne izda izričitu saglasnost pisanim putem.

1.7 Program IQOS Care Plus koristićete prema pravilima kompanije PMOP, te bez navođenja razloga možemo odbiti Vašu prijavu za korišćenje ili možemo raskinuti Vaše pravo da koristite program, uključujući i kršenje nekog od ovih uslova.

1.8 Takođe, zadržavamo pravo izmene Opštih uslova i programa IQOS Care Plus u bilo kom trenutku prema prethodnom obaveštenju. Ukoliko niste saglasni sa takvim izmenama, možete prekinuti članstvo u programu IQOS Care Plus.

 

2. Podobni uređaj/registracija

2.1 Sledeći modeli uređaja podobni su za registraciju u programu IQOS Care Plus:

IQOS 2.4, IQOS 2.4+, IQOS 3 ili njihovi držači i punjači

IQOS 3 MULTI

2.2 Uređaj mora imati čitljiv i ispravan serijski broj. Oštećeni uređaji nisu podobni za registraciju.

2.3 Svi novi korisnici uređaja IQOS koji se registruju u našoj bazi podataka nakon datuma pokretanja programa IQOS Care Plus, mogu postati članovi ovog programa prihvatanjem Opštih uslova i registrovanjem svog uređaja u roku od 30 dana od datuma kupovine.

2.4 Da biste kompletirali proces registracije, morate tačno i potpuno navesti sve tražene obavezne podatke i ažurirati ih. Ukoliko ne popunite obavezna polja u obrascu prijave (kao što su, na primer, starosna dob, da li ste pušač, adresa e-pošte i/ili broj telefona), Vaša prijava neće biti realizovana. Ukoliko navedete netačne ili nepotpune podatke, kompanija PMOP zadržava pravo da prekine Vaše članstvo u programu IQOS Care Plus bez prethodne najave.

2.5 Nakon procesa registracije za program IQOS Care Plus, dobićete obaveštenje da li je prijava uspešno realizovana. Članstvo u programu IQOS Care Plus i pružene usluge lične su prirode i ne možete ih prenositi trećim licima.

2.6 Vaše korišćenje programa IQOS Care Plus vezano je za državu u kojoj boravite. Imajući u vidu da je program IQOS Care Plus dostupan samo u određenim zemljama, ukoliko promenite državu boravka, morate nas obavestiti o tome i ponovo se prijaviti za korišćenje programa IQOS Care Plus u novoj državi boravka.

 

3.   Trajanje i raskid Ugovora

3.1 Trajanje Vašeg članstva u programu IQOS Care Plus počinje datumom prihvatanja Opštih uslova i važi tokom IQOS dobrovoljnog garantnog perioda od 12 meseci u državi u kojoj ste kupili uređaj.

3.2 Članstvo u programu IQOS Care Plus možete prekinuti u bilo kom trenutku sa trenutnim dejstvom, podnošenjem obaveštenja kompaniji PMOP [pozivom Korisničkog Centra na broj +381800800808 ili slanjem email-a na contact.rs@iqos.com]. Po prestanku članstva, više nemate pravo da primate Usluge za bilo koji svoj uređaj.

3.3 Ukoliko prekršite Opšte uslove, kompanija PMOP može prekinuti Vaše članstvo u programu IQOS Care Plus u bilo kom trenutku sa trenutnim dejstvom. Takođe, kompanija PMOP može prekinuti Vaše članstvo iz bilo kog razloga 30 dana nakon prethodnog obaveštenja.

3.4 Članstvom u programu IQOS Care Plus stičete pravo na usluge opisane u odeljcima 4 i 5 (u daljem tekstu: Usluge).

 

4.   [Slučajno oštećenje] [Nenamerna nezgoda]

4.1 Ukoliko Vaš uređaj pretrpi [slučajno i nenamerno oštećenje] koje utiče na njegovu funkcionalnost, a nije prouzrokovano nepravilnim rukovanjem ili nepažnjom (u daljem tekstu: Slučajno oštećenje), možete imati pravo na zamenu uređaja, kao što je opisano u odeljku 4.

4.2 Oštećen uređaj (uključujući sve komponente) morate predati kompaniji PMOP i dobićete zamenski IQOS uređaj iste vrste, koji je ekvivalentan novom uređaju po performansama i pouzdanosti. Ukoliko zamenski IQOS uređaj iste vrste nije dostupan, kao zamena će biti obezbeđen IQOS uređaj koji je ekvivalentan po funkcionalnosti. Kompanija PMOP zadržaće sve zamenjene uređaje. Ukoliko je oštećen samo deo uređaja, npr. držač ili punjač, biće zamenjen samo oštećen deo, a kompanija PMOP zadržaće samo zamenjeni deo uređaja.

4.3 Ograničenja Slučajnog oštećenja

a) Morate preduzeti sve razumne mere predostrožnosti da biste zaštitili, koristili i održavali svoj uređaj u skladu sa uputstvom za upotrebu. Ukoliko to ne učinite, nećete moći da dobijete zamenski uređaj.

b) Ograničeni ste na jedan zamenski uređaj u slučaju Slučajnog oštećenja za svaki registrovani uređaj. Nakon rešavanja prvog zahteva, prestaće da važi pokriće od Slučajnog oštećenja i povezana usluga Brze zamene za ovaj program u državi u kojoj boravite. Međutim, možete nastaviti da primate preostale Usluge za svoj uređaj do kraja trajanja članstva.

c)Nećete imati pravo na zamenski uređaj ukoliko je slučajno oštećenje prouzrokovano pre početka pokretanja programa IQOS Care Plus ili ukoliko se mogu primeniti neke od sledećih okolnosti:

(i)   bilo koji proizvod koji nije podoban uređaj prema spisku u odeljku 2.1;

(ii)  oštećenje prouzrokovano zloupotrebom, realizovanim ili pokušanim izmenama ili promenama na uređaju, električnim udarom;

(iii)  uređaji sa serijskim brojem koji je izmenjen, obrisan ili uklonjen;

(iv)  uređaji koji su otvoreni, servisirani, modifikovani ili izmenjeni na način koji nije odobrila kompanija PMOP;

(v)   gubitak ili krađa Vašeg uređaja;

(vi)  oštećenja na spoljašnjosti uređaja koja ne utiču na njegovu funkcionalnost, uključujući, bez ograničenja, pukotine, ogrebotine, ulubljenja, napuklu plastiku na ulazima i promenu boje;

(vii)  oštećenje ili kvar uzrokovan uobičajenim habanjem i/ili korišćenjem uređaja;

(viii) nepravilno rukovanje ili kontakt sa tečnošću, oštećenja izazvana vatrom, poplavama ili prirodnim katastrofama, ratnim stanjem, terorizmom ili višom silom;

(ix)  neispravnost usled upotrebe sa nekompatibilnim proizvodom;

(x)   oštećenje ili neispravnost uzrokovana korišćenjem koje nije u skladu sa korišćenjem opisanim u povezanom korisničkom uputstvu za IQOS uređaje ili

(xi)  kvar usled defekata materijala i/ili izrade i/ili dizajna; međutim, takve kvarove mogu zasebno pokriti Vaša potrošačka prava ili IQOS dobrovoljna garancija, ne dovodeći u pitanje sva prava i pravne lekove predviđene zakonima o zaštiti potrošača u zemlji kupovine uređaja.

4.4 Podnošenje zahteva u slučaju Slučajnog oštećenja

a) Morate uraditi sledeće:

(i)  obavestiti kompaniju PMOP o podnetom zahtevu i posetite IQOS servisni centar koji učestvuje u programu što je pre moguće, a najkasnije [14] dana od datuma kada je Vaš uređaj pretrpeo slučajno oštećenje, uključujući i sledeće informacije: (1) serijski broj oštećenog uređaja; (2) opis simptoma, problema ili uzroka oštećenja uređaja; (3) poruke o grešci; i (4) radnje koje su preduzete pre nego što su sa uređajem počeli problemi i sve korake koje ste preduzeli da biste rešili problem.

(ii) Ukoliko kompanija PMOP zatraži, morate da dostavite dokaz o kupovini uređaja; i

(iii) Treba se pridržavati uputstva za pakovanje i slanje poštom, koje je obezbedila kompanija PMOP za slanje oštećenog uređaja u kompaniju.

(iv) U suprotnom, morate da se pridržavate postupka za odobrenje povraćaja uređaja kompanije PMOP.

b) Zahtev možete podneti i putem korisničkog centra pozivanjem telefonskog broja koji je naveden na veb-sajtu www.iqos.com za državu u kojoj boravite i dostavljanjem istih podataka navedenih u odeljku 4.4(a).

c) Ne smete slati proizvode i dodatke kompanije PMOP koji nisu pokriveni uslugom zamene u slučaju Slučajnog oštećenja. Ako kompaniji PMOP pošaljete ove stvari, one neće biti vraćene i biće uništene.

d) Kompanija PMOP utvrdiće da li imate pravo na zamenski uređaj u skladu s Opštim uslovima. Ukoliko imate pravo na zamenski uređaj, to će Vam biti omogućeno na jedan od sledećih načina:

(i)  Kurirskom dostavom. Zamenski uređaj će Vam biti dostavljen, a oštećen uređaj morate poslati kompaniji PMOP.

(ii)  Usluga donošenja. Oštećen uređaj možete odneti u IQOS prodavnicu koja učestvuje u programu, a IQOS servisni centri koji učestvuju u programu će Vam omogućiti zamenu.

e) Ukoliko zahtevate zamenski uređaj u državi koja nije država u kojoj ste kupili uređaj, morate da se pridržavate svih važećih zakona i propisa o uvozu i izvozu, te ćete snositi odgovornost za sve carinske obaveze, porez na dodatu vrednost i druge srodne poreze i naknade koje se mogu primeniti.

 

5.   Međunarodna podrška

5.1 Kada putujete u države u kojima se IQOS uređaji prodaju posredstvom kompanije PMOP, njenih podružnica ili ovlašćenih partnera, imaćete pristup međunarodnom besplatnom telefonskom broju (troškovi poziva se mogu obračunavati na nekim lokacijama). Ova usluga uključuje pomoć pri rešavanju problema koju pružaju iskusni IQOS agenti, kao i, ukoliko je potrebno, zamenu Vašeg uređaja u slučaju (i) Slučajnog oštećenja u skladu sa Opštim uslovima ili (ii) problema sa Vašim IQOS uređajem u vezi sa materijalom ili izradom kada se uređaj koristi u skladu sa IQOS uputstvom za upotrebu.

5.2 Opcije servisiranja, dostupnost uređaja, vreme odgovora i isporuke uređaja mogu se razlikovati u zavisnosti od države. Ova usluga neće uticati na Vaša zakonska prava i prava prema IQOS dobrovoljnoj garanciji, koja važi u zemlji kupovine uređaja.

5.3 Ograničenja Međunarodne podrške

a) Ograničenja iskazana u odeljku 4.3.(Ograničenje) odnose se na zamenu u slučaju Slučajnog oštećenja pod Međunarodnom podrškom.

b) Za zamenu u slučaju problema sa Vašim IQOS uređajem u vezi sa materijalom ili izradom, kada se uređaj koristi u skladu sa IQOS uputstvom za upotrebu, nisu uključene sledeće stavke:

(i)  oštećenje nastalo uobičajenim habanjem;

(ii) oštećenja na spoljašnjosti uređaja (kao što su ogrebotine, ulubljenja, napukla plastika itd.);

(iii) oštećenje nastalo nepravilnim rukovanjem, električnim udarom, kontaktom sa tečnošću ili vatrom;

(iv) neispravnost usled upotrebe sa nekompatibilnim proizvodom;

(v) oštećenje ili neispravnost uzrokovani pokušajem korisnika ili pružaoca usluge kojeg proizvođač nije akreditovao da otvori, izmeni i popravi uređaj; ili

(vi) oštećenje ili neispravnost uzrokovani korišćenjem koje nije u skladu sa korišćenjem opisanim u povezanom korisničkom uputstvu za IQOS uređaje.

5.4 Podnošenje zahteva u slučaju Međunarodne podrške

a) Morate uraditi sledeće:

(i)  obavestiti Korisnički centar o podnetom zahtevu pozivanjem telefonskog broja [+800 2559 2559] što je pre moguće, a najkasnije [1] dan od datuma kada je Vaš uređaj pretrpeo slučajno oštećenje ili od datuma kada nastanu problemi sa IQOS uređajem u vezi sa materijalom ili izradom, a uređaj se koristi u skladu sa IQOS uputstvom za upotrebu, uključujući sledeće podatke: (1) serijski broj oštećenog uređaja; (2) opis simptoma, problema ili uzroka oštećenja uređaja; (3) poruke o grešci; i (4) radnje koje su preduzete pre nego što je uređaj doživeo probleme i sve korake koje ste preduzeli da biste rešili problem.

(ii) Ukoliko kompanija PMOP zatraži, morate da dostavite dokaz o kupovini uređaja; i

(iii) U suprotnom, morate da se pridržavate postupka za odobrenje povraćaja uređaja kompanije PMOP.

b) Kompanija PMOP utvrdiće da li imate pravo na zamenski uređaj u skladu s Opštim uslovima. Ukoliko imate pravo na zamenski uređaj, to će Vam biti omogućeno na jedan od sledećih načina:

(i) Kurirskom dostavom.  Zamenski uređaj će Vam biti dostavljen, a oštećen uređaj morate poslati kompaniji PMOP natrag.

(ii) Usluga donošenja. Oštećen uređaj možete odneti u IQOS prodavnicu koja učestvuje u programu, a IQOS servisni centri koji učestvuju u programu će Vam omogućiti zamenu.

c) Morate da se pridržavate svih važećih zakona i propisa o uvozu i izvozu, te ćete snositi odgovornost za sve carinske obaveze, porez na dodatu vrednost i druge srodne poreze i naknade koje se mogu primeniti.

 

6.   Ostale usluge

6.1 Podrška nakon kupovine. Imaćete pristup namenskom instruktoru na daljinu, koji će Vam pomoći pri prelasku sa cigareta na IQOS. Pristup je moguć u toku redovnog radnog vremena u državi u kojoj boravite.

6.2 Usluga brze zamene. Ova usluga omogućava brzu zamenu Vašeg uređaja u okviru garantovanog perioda u slučaju Slučajnog oštećenja i/ili kada podneste validan zahtev za probleme sa IQOS uređajem u vezi sa materijalom ili izradom, kada se uređaj koristi u skladu sa IQOS uputstvom za upotrebu. Za zamenu usled Slučajnog oštećenja, ograničeni ste na jednu uslugu Brze zamene.  Podobnost za ovu uslugu određuje kompanija PMOP. Ova usluga primenjuje se samo na odabranim lokacijama u državi u kojoj ste se  registrovali.

6.3 „Saznajte prvi”. Dobijaćete vesti i informacije o programu IQOS Care Plus, IQOS proizvodima i uslugama, pozivima za učestvovanje na posebnim događajima i aktivnostima, kao što su prezentacije novih proizvoda, popusti i druge promocije, personalizovane informacije o proizvodima i posebne ponude i/ili usluge, pristup ekskluzivnim sadržajima ili događajima, novostima i ažuriranjima od značaja za učesnike.

6.4 Posebne ponude. Tokom trajanja Vašeg članstva ostvarujete pravo na specijalne ponude i pogodnosti vezane za kupovinu dodatne opreme i IQOS dodataka o kojima ćete biti blagovremeno obavešteni.

 

7.   Vaše obaveze. 

Saglasni ste sa sledećim:

a) da nećete zloupotrebljavati program i Usluge IQOS Care Plus;

b) da će Vaš članski nalog biti osiguran i zaštićen;

c) da će, u slučaju razmene, svi zamenski uređaji postati Vaše vlasništvo, a da će zamenjeni uređaji postati vlasništvo subjekta koji vrši zamenu; i

d) da ćete se pridržavati važećeg zakona.

 

8.   Garancija/Ograničenje odgovornosti

8.1 S obzirom na to da je članstvo u programu IQOS Care Plus besplatno, ono je omogućeno u viđenom stanju, bez ikakvih garancija.

8.2 U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj prema važećem zakonu, kompanija PMOP ne snosi odgovornost u smislu krivičnog dela (uključujući i krivično delo usled zanemarivanja ili kršenja zakonske dužnosti), ugovora, pogrešnog prikazivanja, povraćaja i drugog, za bilo kakve direktne gubitke, gubitke profita, prodaju, prihode ili štednju, pad poslovanja, škodljivost ugleda i/ili slične gubitke, gubitke ili izmene podataka ili informacija, čisto ekonomske gubitke ili za bilo koje posebne, indirektne ili posledične gubitke, troškove, oštećenja ili naknade koji nastanu ili na drugi način proizilaze iz Vašeg članstva u programu IQOS Care Plus ili Vašeg korišćenja Usluga. Kompanija PMOP ne snosi odgovornost za bilo koji gubitak naveden u odeljku , čak i ukoliko ste obavestili kompaniju o potencijalnim sličnim gubicima.

8.3 U odeljku 7 ništa ne isključuje odgovornost koja se ne može isključiti važećim zakonom.

 

9.   Ostale odredbe

9.1 Program IQOS Care Plus nije polisa osiguranja. 

9.2 Korišćenje programa IQOS Care Plus trenutno se ne naplaćuje.

9.3 Više informacija o obradi Vaših dostavljenih ličnih podataka navedeno je u našoj Izjavi o privatnosti, koja se nalazi na veb-sajtu https://rs.iqos.com/sr/pravna#obavestenje-o-privatnosti.

9.4 Opšti uslovi podležu zakonima mesta registrovanog sedišta kompanije PMOP. Svi pravni sporovi biće predmet isključive nadležnosti grada u kojem se nalazi sedište kompanije PMOP.

9.5 Za nejasnoće, upite i podatke za kontakt pogledajte na veb-sajtu www.iqos.com ili pišite na contact.rs@iqos.com.