Uslovi naručivanja isporuke


O nama

Platformu za isporuku narudžbina na rs.iqos.com vodi Philip Morris Operations a.d. Niš, matični broj 07319665, koji ima registrovanu kancelariju na adresi Bulevar 12. februar 74, 18000 Niš, Republika Srbija, registrovan u saglasnosti sa regulativom Republike Srbije, broj registracije kod Agencije za privredne registre, BD. 37879/2005 od 29.08.2005. godine.

 


Čemu služe ovi uslovi?

1.  Svrha ovih Uslova naručivanja isporuke (“UNI”) je da Vam objasnimo bazična pravila i principe naručivanja isporuke na našoj platformi i pravni odnos koji iz toga proističe. Ovi UNI smisleno izostavljaju detaljne opise pitanja koja su jasni sami po sebi iz konteksta. Ovi UNI su sastavljeni na srpskom i engleskom jeziku. U slučaju neslaganja, preovlađuje verzija na srpskom jeziku.

2.  Platforma za naručivanje isporuke je namenjena za narudžbine sa adresom za isporuku na teritoriji Republike Srbije.

 

Zašto toliko želimo da znamo vašu starost?

1.  S obzirom da su proizvodi ponuđeni na našoj platformi za naručivanje isporuke elektronski uređaji za upotrebu bezdimnih duvanskih proizvoda, moramo da obezbedimo da ne isporučujemo osobama mlađim od 18 godina. Zbog toga zahtevamo verifikaciju Vaše starosti kada posetite naš vebsajt i proveravamo starost prilikom registracije i prilikom isporuke naručenih proizvoda.

2.  Nikada nećemo isporučivati osobama mlađim od 18 godina.

3.  Platforma za naručivanje isporuka je dostupna samo registrovanim korisnicima. Proveravamo starost korisnika prikom registracije, dok se prilikom dostave uređaja vrši provera i starosti i identiteta korisnika, kako bi se obezbedila istovetnost naručioca i primaoca. Provera se vrši uvidom i očitavanjem lične karte naručioca isporuke od strane kurirske službe, tom prilikom se ne vrši obrađivanje ni čuvanje Vaših podataka, već samo naznačena provera.

4.  Ako ste mlađi od 18 godina i registrujete se, Vaša registracija će biti poništena neposredno pošto postanemo svesni te činjenice.

 

Kada i kako se isporuka izvršava?

1.  Sami birate proizvod i mesto isporuke u platformi za naručivanje isporuke, gde takođe možete da pronađete informacije o proizvodima i njihovim cenma. Ponuda na platformi za naručivanje isporuke je samo za Vašu informaciju – nije obavezujuća i važi dok maloprodavac ima proizvode na stanju.

2.  Kompletiranjem i slanjem forme za naručivanje (pritiskom na odgovarajuće dugme na vebsajtu), dajete ponudu da stupite u prodajni ugovor sa licenciranim maloprodavcem; u roku od 5 dana ponuda može biti prihvaćena u inicijalnoj formi ili deo ponude (po zajedničkom pristanku) ili ponuda može biti odbijena od strane maloprodavca.

3.  Prihvatanjem Vaše ponude, kupoprodajni ugovor je sklopljen između Vas i licenciranog maloprodavca sa sadržajem koji se sastoji od sadržaja u potvrdi narudžbine i sadržaja ovih UNI; odnos je u svim drugim aspektima regulisan primenljivim zakonima i pravnim propisima.

 

Kada postajete vlasnik naručenih proizvoda?

Vlasništvo nad proizvodima naručenim kroz platformu za naručivanje isporuke prelazi na Vas posle isporuke od strane kurirske službe na Vašoj adresi i posle plaćanja cene proizvoda prilikom isporuke.

 


Ovim se podrazumeva da preuzimate rizik od štete na prozvodima posle primopredaje proizvoda.