Saglasnost za obradu podataka

Obaveštenje  i saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti

 

Rukovalac podataka:                     

Philip Morris Operations a.d. Niš („PMOP“) Bulevar 12. februar 74, 18000 Niš, Srbija


Svrha prikupljanja i obrade podataka:  

  

1.  Pružanje korisničke podrške kupcima sistema za zagrevanje duvana i drugih uređaja namenjenih za  konzumaciju proizvoda koji sadrže nikotin;

2.  Obaveštavanje potrošača o funkcionisanju i svojstvima  uređaja za zagrevanje duvana i drugih uređaja namenjenih za   konzumaciju proizvoda koji sadrže nikotin;

3.  Slanje/prijem komercijalnih ponuda vezanih za IQOS uređaj i povezane proizvode ili za druge uređaje koje stavlja na tržište Rukovalac podataka;

4.  Obaveštavanje potrošača o aktivnostima koje organizuje PMOP ili njegovi poslovni partneri, u vezi IQOS ili drugih uređaja;

5.  Anketiranje potrošača;

6.  Obezbeđivanje dokaza o usaglašenosti sa internim praksama PMOP-a kao uvoznika proizvoda, koje prakse zabranjuju prodaju IQOS uređaja maloletnim licima.


Kompanija Philip Morris Operations a.d. Niš se obavezuje da poštuje i štiti Vašu privatnost.

Nijedan podatak koji ste dali neće biti prodat ili poslat trećim licima suprotno Vašem donjem pristanku, odnosno bez Vašeg odobrenja. 

Možete zahtevati brisanje svojih podataka iz baze podataka podnošenjem zahteva pisanim putem ili besplatnim pozivom na broj: 0800 800 808. Na isti način možete opozvati i dole izjavljene saglasnosti.


Ovom saglasnošću potvrđujem da sam:


•  punoletan tj. stariji/a od 18 godina;

•  pušač, odnosno potrošač duvanskih ili drugih nikotinskih proizvoda;

•  dobrovoljno dao/la podatke o svom imenu i prezimenu, polu, mobilnog telefona, email adresi, datumu rodjenja, mestu stanovanja i sl (dalje zbirno: “Podaci”) te ovim putem dajem pristanak za obradu Podataka u skladu sa ovde navedenim svrhama obrade i u skladu sa obaveštenjem o privatnosti objavljenom na našoj internet strani www.IQOS.rs;

•  saglasan/a da me PMOP ( ili od strane PMOP-a ovlašćeni pružalac usluga) kontaktira putem emaila, SMS, telefona ili drugog načina komunikacije radi korisničke podrške, obaveštavanja i podrške vezano za funkcionisanje IQOS  i drugih uređaja, kao i da primam druge informacije (komercijalne ponude.) u vezi sa IQOS-om i drugim proizvodima, kao i radi drugih svrha navedenih u ovom dokumentu;

•  saglasan/a da PMOP snima eventualne telefonske razgovore između mene i IQOS Potrošačkog servisa radi ostvarivanja navedene svrhe obrade i prateće analitike, kao i radi unapređenja svojih usluga i zaštite svojih ili potrošačkih legitimnih interesa;

•  saglasan/a da PMOP, u skladu sa propisima Republike Srbije, podeli Podatke sa svojim poslovnim partnerima ili pružaocima usluga u Srbiji, kao i sa povezanim kompanijama pod okriljem Philip Morris International, uključujući ali ne ograničavajući se na kompanije Philip Morris Products S.A. Švajcarska i PMI Service Center Europe Sp. z.o.o. Poljska;

•  saglasan/a sam da PMOP ili bilo koja gore navedena kompanija, koristi ili prosledi Podatke istraživačkoj kompaniji IPSOS u Velikoj Britaniji, ili bilo kojoj drugoj agenciji za istraživanje tržišta koja bude angažovana (u svojstvu obrađivača podataka u ime i za račun PMOP ili neke od povezanih kompanija) radi anketiranja u cilju istraživanja tržišta, odnosno utvrđivanja zadovoljstva korisnika, koje učestvovanje mogu da odbijem besplatno i u svakom trenutku;

•  saglasan/a da primam različita obaveštenja i materijale za koje PMOP smatra da mi mogu biti od značaja ili interesovanja;

•  saglasan/a da PMOP oformi bazu Podataka, kao i ostalih obaveštenja, informacija i izjava koje ću eventualno dati, da iste upotrebljava u svrhe navedene u ovom dokumentu, kao i da sve ove podatke može čuvati na lokacijama van Republike Srbije, u skladu sa propisima Republike Srbije;

•  upoznat/a da imam pravo na pristup podacima o ličnosti koje PMOP o meni prikuplja pod uslovima predviđenim zakonom, pravo da tražim njihovu kopiju, ispravku, dopunu, ažuriranje ili brisanje, kao pravo na zakonom predviđenu pravnu zaštitu u slučaju njihove obrade protivno zakonu.