FDA ili Uprava za hranu i lekove je savezna agencija u okviru Ministarstva zdravlja i usluga stanovništvu SAD-a, jedno od federalnih izvršnih odeljenja SAD-a. FDA je odgovorna i za regulisanje proizvodnje, prodaje i distribucije duvanskih proizvoda u SAD-a. Nakon pregleda naučnih dokaza o IQOS-u, FDA je, zaključila da: • IQOS sistem zagreva duvan, ali ga ne sagoreva. • Nepostojanje sagorevanja značajno smanjuje proizvodnju štetnih ili potencijalno štetnih materija. • Potpuni prelazak sa cigareta na IQOS smanjuje izloženost organizma štetnim ili potencijalno štetnim materijama *, i da je informisanje o tome prikladno za promociju javnog zdravlja. Važna informacija: IQOS nije bez rizika. Sadrži nikotin čime se stvara zavisnost. *Izvor: Marketing odluka FDA za IQOS sistem, 07.jula 2020.
MRTP je skraćenica za duvanski proizvod modifikovanog rizika (eng. Modified Risk Tobacco Product) 7. jula 2020. američka Uprava za hranu i lekove (FDA) dala je dozvolu IQOS-u, zajedno sa tri različite HeatSticks varijante, za stavljanje na tržište u SAD-a, uz korišćenje poruka postojanja smanjene izloženosti štetnim materijama. To čini IQOS prvim i jedinim sistemom zagrevanja duvana koji je u SAD-u svrstan kao duvanski proizvod modifikovanog rizika sa porukama o smanjenoj izloženosti. Odluke američke FDA usledile su nakon nekoliko godina prikupljanja naučnih dokaza dostupnih o IQOS-u. Između početka i kraja prikupljanja naučnih dokaza FDA je postavila 86 pitanja u vezi sa primenom, tražeći pojašnjenja ili dodatne podatke. Nakon pregleda naučnih dokaza o IQOS-u, FDA je zaključila da: • IQOS sistem zagreva duvan, ali ga ne sagoreva. • Nepostojanje sagorevanja značajno smanjuje proizvodnju štetnih ili potencijalno štetnih materija. • Potpuni prelazak sa cigareta na IQOS smanjuje izloženost organizma štetnim ili potencijalno štetnim materijama *, I da je informisanje o tome prikladno za promovisanje javnog zdravlja. Važne informacije: IQOS nije bez rizika. Sadrži nikotin, što izaziva zavisnost. * Izvor: FDA marketing dozvola za IQOS sistem od 7. 07. 2020
FDA, ili Uprava za hranu i lekove, je savezna agencija u Sjedinjenim Državama odgovorna za zaštitu javnog zdravlja. FDA reguliše različite potrošačke proizvode, uključujući duvan. Međutim, američki zakon izričito zabranjuje bilo kakve tvrdnje, izričite ili podrazumevane, da je duvanski proizvod „odobren od FDA“, jer zakonski standardi primenjivi na duvanske proizvode nemaju nameru pokazati, između ostalog, da je duvanski proizvod „bezbedan“ ili "efikasan" (tj. standardi primenljivi na lekove i medicinske proizvode) s obzirom na to da svi duvanski proizvodi rizični. Umesto toga, FDA daje dozvolu (ili ne) za stavljanje duvanskih proizvoda na tržište kao „ duvanski proizvodi modifikovanog rizika “ u SAD, kada su namenjeni prodaji uz informacije o modifikovanoj izloženosti ili modifikaciji rizika. Philip Morris International je predao set MRTP prijava za IQOS sistem. Nakon detaljnih pregleda, FDA je izdala odluku po pitanju modifikovane izloženosti prepoznajući da IQOS "značajno smanjuje proizvodnju štetnih ili potencijalno štetnih materija" i da „potpuni prelazak sa cigareta na IQOS sistem značajno smanjuje izloženost organizma štetnim ili potencijalno štetnim materijama *. Važna informacija: IQOS nije bez rizika. Sadrži nikotin, što stvara zavisnost. Izvor: PMI tromesečne studije smanjene izloženosti sprovedene u Japanu i SAD-u u skoro realnim uslovima života. Ove su studije izmerile izloženost na 15 štetnih hemikalijama; poređeni su nivoi tih štetnih materija kod pušača koji su prešli na IQOS u odnosu na nivoe izmerene kod pušača koji su nastavili sa konzumacijom cigareta
Odluke američke FDA, kojom se IQOS stavlja na tržište sa podacima o smanjenoj izloženosti, pokazuju da je IQOS bitno drugačiji proizvod u poređenju sa cigaretama. IQOS je bolji izbor za odrasle koji bi inače nastavili sa konzumacijom cigareta. Za razliku od cigareta, IQOS sistem zagreva duvan umesto da ga sagoreva. Ovo značajno smanjuje proizvodnju štetnih ili potencijalno štetnih materija u poređenju sa duvanskim dimom.
Slično našem IQOS sistemu koji se ne zagreva, vaping(vejping) proizvodi su alternative nastavku pušenja cigareta bez dima. Međutim, postoji i važna razlika među njima: E-cigarete ne sadrže duvan. Umesto toga, one zagrevaju e-tekućinu koja sadrži nikotin i ukuse za proizvodnju aerosola. Do sada, ni jedan vaping proizvod nije dobio dozvolu za stavljanje u promet od strane američke agencije FDA. IQOS sistem je prvi i jedini sistem za zagrevanje duvana kome je omogućeno stavljanje u promet u SAD-u kao duvanski proizvod modifikovanog rizika. FDA je zaključila da potpuni prelazak na IQOS-a smanjuje izloženost štetnim ili potencijalno štetnim materijama. Važna informacija: IQOS nije bez rizika. Sadrži nikotin što stvara zavisnost. * Izvor: PMI tromesečne studije smanjene izloženosti sprovedene su Japanu i SAD-u u skoro stvarnim životnim uslovima. Ove su studije izmerile izloženost 15 na štetnih hemikalija; poređeni su nivoi ovih štetnih materija kod pušača koji su prešli na IQOS u odnosu na nivoe izmerene kod pušača koji su nastavili pušiti cigarete.
Odluke američke agencije FDA koje omogućavaju da se IQOS sistem stavi na tržištu u SAD-a sa podacima o smanjenoj izloženosti, podstiču nas da nastavimo svoju misiju zamene cigareta proizvodima bez dima, a koji se baziraju na nauci, uz primenu naše odgovorne marketinške prakse. PMI marketinške prakse moraju uvek pratiti sledeća četiri osnovna načela: 1) Naše proizvode plasiramo i prodajemo samo odraslim pušačima. 2) Upozoravamo potrošače na zdravstvene efekte naših proizvoda. 3) Naša komunikacija jeiskrena, transparentna i tačna. 4) Poštujemo zakon.
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.